بازدید معاون شهردار یزد از عنلیات عمرانی میدان شاه طهماسب

بازدید معاون شهردار یزد از عنلیات عمرانی میدان شاه طهماسب