گزارش تصویریافتتاحیه تقاطع غیر همسطح آیت الله خاتمی

گزارش تصویریافتتاحیه تقاطع غیر همسطح آیت الله خاتمی