یزدی ها در آستانه روز هوای پاک هم پا به رکاب بودند.

یزدی ها در آستانه روز هوای پاک هم پا به رکاب بودند.